SPECJALIZACJE

Świadczymy kompleksową i wyspecjalizowaną obsługę prawną podmiotów gospodarczych uwzględniając specyfikę prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

 

Posiadamy szerokie i wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego i wspólników spółek cywilnych. Świadczymy usługi zarówno w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego, jak i wspieramy Klienta w zakresie procesów inwestycyjnych, przejęcia, czy przekształcenia spółki.

 

Zapewniamy również profesjonalne wsparcie dotyczące tworzenia i opiniowania umów, w tym również zawieranych z podmiotami międzynarodowymi. Świadczymy usługi doradcze na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą m.in. w branży produkcyjnej, medycznej, deweloperskiej, budowlanej, transportowej oraz marketingowej.

 

Udzielamy pomocy zarówno w formie bieżących konsultacji telefonicznych, mailowych, jak i podczas dyżurów w siedzibach naszych Klientów lub w naszych Kancelariach.

Świadczymy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego.

 

Dzięki dotychczasowej praktyce w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych, a także stałemu doskonaleniu się w dziedzinie prawa karnego, każdy z nas jest w stanie zapewnić Klientom najwyższy poziom pomocy prawnej, zarówno w siedzibie naszych Kancelarii, na Sali sądowej jak i w miejscu osadzenia Klienta.

 

Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, podejmując działania w charakterze obrońcy – na rzecz podejrzanych, oskarżonych, czy skazanych, jak również w charakterze pełnomocnika – na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Posiadamy duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych, prowadzonych pomiędzy osobami fizycznymi, przedsiębiorcami oraz bankami, których przedmiotem są w szczególności niekorzystne zapisy w umowach tzw. klauzule niedozwolone.

 

Udzielamy również kompleksowej pomocy prawnej w zakresie tzw. kredytów frankowych, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, czy polisolokat.

 

Mając na względzie dbałość o interesy naszych Klientów, analizujemy indywidualnie każdy przypadek pod kątem możliwości doprowadzenia do polubownego zakończenia sporu pomiędzy stronami – zarówno na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania, jak również w jego toku.

 

Świadczone przez nas usługi usługi koncentrują się także na obsłudze transakcji zawieranych w praktyce bankowej (zabezpieczenia wierzytelności, finansowanie inwestycji).

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawo
rodzinnego. Reprezentujemy naszych Klientów m.in. w następujących sprawach:
– o rozwód oraz o separację (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, pozew o eksmisję współmałżonka i inne),
– o podział majątku wspólnego, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek odrębny,
– o alimenty oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, zabezpieczenie alimentów, egzekucja alimentów i inne),
– o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, w tym egzekucja kontaktów z dzieckiem,
– o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa,
– dotyczących władzy rodzicielskiej,
– o ubezwłasnowolnienie,
– przygotowywania i opiniowania projektów umów majątkowych małżeńskich.

 

Pomagamy naszym Klientom m.in. poprzez przygotowywanie stosownych pism i wniosków (np. pozwów rozwodowych), reprezentujemy ich przed sądami, a także uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy małżonkami. Prawo rodzinne to wyjątkowo delikatna kwestia – wiąże się z ogromnymi, najczęściej negatywnymi emocjami, które utrudniają porozumienie się małżonków i odbijają się negatywnie na dzieciach. Dzięki profesjonalizmowi oraz zaangażowanie dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci czuli się w pełni komfortowo. Nasza wieloletnia praktyka i wynikające z niej doświadczenie, gwarantują pomoc prawną na najwyższym poziomie. Stoimy na stanowisku, że główny ciężar prowadzenia sprawy dźwigają adwokaci i radcowie prawni, a Klient ma być w procesie chroniony, na tyle, na ile to tylko możliwe.

Zajmujemy się kompleksowo świadczeniem usług w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia spraw i reprezentowania Klientów przed uprawnionymi organami w zakresie spraw związanych z prawem Internetu, e-commerce oraz branży IT.

 

Zakres świadczonych usług w tym zakresie obejmuje przede wszystkim bieżącą obsługą prawną podmiotów z branży reklamowej oraz IT, ochronę praw autorskich do oprogramowania, monitorowanie treści zamieszczonych w Internecie, przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących usług internetowych, opracowywanie regulaminów i polityk prywatności portali internetowych, sklepów i aplikacji mobilnych, ochronę danych osobowych, ocenę prawną aspektów kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi internetowych, reprezentowanie w sporach z zakresu prawa Internetu oraz sporów z konsumentami, prawo własności intelektualnej w Internecie, w tym opracowywanie umów i reprezentacja w sporach, a także obsługę roszczeń kontrahentów, Klientów i użytkowników.

Świadczymy usługi związane z bieżącą obsługą deweloperów oraz wspólnot mieszkaniowych. Doradzamy i przeprowadzamy procesy inwestycyjne, doradzamy i pomagamy branży architektonicznej i budowlanej.

 

Rozwiązujemy problemy związane ze sporami właścicielskimi, bezumownym korzystaniem z nieruchomości, ochroną posiadania. Doradzamy i przeprowadzamy postępowania mające na celu regulację stanu prawnego nieruchomości, przeprowadzamy audyty nieruchomości, reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w postępowaniach przeciwko ubezpieczycielom.

 

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala doradzać Klientom w rozwiązywaniu nietypowych i niestandardowych problemów związanych z szeroko rozumianym prawem nieruchomości. Współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami, architektami oraz licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomości.

 

Reprezentujemy Klientów przy transakcjach sprzedaży nieruchomości, opiniujemy i negocjujemy projekty umów, w szczególności umów deweloperskich, o roboty budowlane, generalne wykonawstwo. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, doradzamy przy ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (hipoteki, użytkowanie, służebności), pomagamy w ich przeniesieniu i zniesieniu, opiniujemy umowy dotyczące innych obciążeń na nieruchomościach takich jak np. przewłaszczenie na zabezpieczenie.

 

Prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne, których przedmiotem są nieruchomości, w tym m.in. postępowania mające za przedmiot zawarcie umowy przyrzeczonej lub uzyskanie stosownego odszkodowania za uchylanie się od jej zawarcia, a także postępowania wieczystoksięgowe, w tym procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Reprezentujemy Klientów w sprawach o tzw. roszczenia uzupełniające (zwrot nakładów na nieruchomość poczynionych, wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości) oraz sprawy o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem.

 

Reprezentujemy Klientów w sprawach o wydanie nieruchomości, a także w postępowaniach administracyjnych w zakresie procesu inwestycyjnego. Sporządzamy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe oraz umowy o generalne wykonawstwo.

 

Świadczymy również kompleksową obsługę właścicieli nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych, a także zapewniamy pełną obsługę prawną inwestycji budowlanych.

Posiadamy doświadczenie w procesach o ochronę autorskich praw osobistych i majątkowych, jak również o ochronę praw pokrewnych. Reprezentujemy osoby, których prawa zostały naruszone zarówno w procesach cywilnych jak i karnych.

 

Wskazujemy na możliwości zabezpieczenia i utrwalenia dowodów związanych z naruszeniami praw autorskich oraz ustalenia osoby sprawcy. Dotyczy to zwłaszcza osób naruszających prawa naszych Klientów w Internecie.

 

Doradzamy i negocjujemy umowy naszych Klientów, tak aby najpełniej zabezpieczały Ich interesy. Dbamy również by osiągane były optymalne przychody z eksploatacji utworów. Pomagamy także zabezpieczyć i chronić majątkowe oraz osobiste prawa twórców.

Doradzamy we wszystkich obszarach dotyczących prawnych aspektów zatrudnienia, świadcząc usługi prawne zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Posiadamy gruntowną wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem zdobytym zarówno przy obsłudze przedsiębiorców działających w różnych sektorach rynku, jak i reprezentując pracowników podczas sporów sądowych z pracodawcą.

 

W ramach oferowanych usług przygotowujemy dokumenty związane ze stosunkiem pracy, takie jak umowy o pracę i zakazie konkurencji, regulaminy pracy i wynagradzania. Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w sporach sądowych, a pracownikom narażonym ze strony pracodawcy na nierówne traktowanie i mobbing, jesteśmy w stanie zapewnić ochronę prawną i dyskretność.

 

Wiedza, którą posiadamy z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, pomoże pracodawcom i pracownikom obrać właściwy kierunek postępowania.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze uczestników postępowania upadłościowego oferując pomoc prawną wierzycielom, dłużnikom, syndykom oraz nadzorcom sądowym.

 

Doradzamy i reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego. W ramach oferowanych usług przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości dłużników, w tym wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sprzeciwy do listy wierzytelności oraz wnioski o umorzenie zobowiązań.

 

Dzięki wieloletniej współpracy z syndykami i nadzorcami sądowymi, posiadamy niezbędne doświadczenie umożliwiające osiągnięcie celu założonego przez Klientów.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i towarzystw ubezpieczeniowych. Przygotowujemy wszelkie niezbędne pisma i wnioski, na każdym etapie sporu ubezpieczeniowego, począwszy od analizy umowy ubezpieczenia, poprzez przygotowanie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, kończąc na reprezentowaniu Klientów w sądzie.

 

Pomagamy Klientom uzyskać godziwą rekompensatę finansową, bez potrzeb prowadzenia kosztownego i czasochłonnego postępowania sądowego.

 

Długotrwała praktyka związana zarówno z obsługą towarzystw ubezpieczeniowych, jak i Klientów dochodzących swoich roszczeń z umowy ubezpieczenia, gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług i zrozumienie każdej ze stron sporów ubezpieczeniowych.